Opći uvjeti poslovanja - De Mare Nekretnine

De Mare nekretnine d.o.o.
Zadar, Ulica 7. domobranske pukovnije 2

1. Značnje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

 • posrednik u prometu nekretnina je: De Mare nekretnine d.o.o., Ulica 7. domobranske pukovnije 2, Zadar, OIB: 99811167355, trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene važećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata
  posredovanja u prometu nekretnina te je zaposlena kod Posrednika ili kod pravne osobe koja s Posrednikom ima sklopljen ugovor o suradnji, te osoba koja osobno ima sklopljen ugovor o suradnji s Posrednikom (u daljnjem tekstu: Agent).
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
  povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani
  ugovor o posredovanju - prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 • Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik s tom Trećom osobom sklopljen ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
2. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenima pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika
nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanima u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

3. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se
Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane Ugovorom nisu ugovorile rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

4. Prestanak Ugovora

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito
ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku do 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

5. Isključivo posredovanje

Ugovorom se može ugovoriti klauzula o isključivom posredovanju (dalje u tekstu: Ugovor o isključivom posredovanju). Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac mimo
Posrednika sklopio pravni posao putem drugog posrednika, ili čak i bez posredovanja treće osobe (posrednika), na način da Nalogodavac sam sklopi pravni posao za koji je Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti, kao i eventualne dodatne stvarne troškove koje je Posrednik imao tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Prilikom sklapanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno
upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule o isključivom posredovanju.

Ukoliko Nalogodavac Posredniku otkaže Ugovor o isključivom posredovanju prije isteka roka na koji je taj ugovor sklopljen, Posrednik ima pravo od Nalogodavca zahtijevati naknadu štete koja bi time nastala Posredniku, sukladno općim propisima koji uređuju materiju naknade štete.

6. Obveze Posrednika

Posrednik je prilikom posredovanja dužan sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom, kao i obaviti radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje, kako u vezi s tom nekretninom tako i s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili bi mu po redovnom tijeku stvari morale biti poznate,
 • upoznati Nalogodavca s odredbama važećih propisa koji uređuju materiju sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
7. Obveze Nalogodavca

Sklapanjem Ugovora s Posrednikom, Nalogodavac, među ostalim, preuzima sljedeće obveze:

 • pravodobno obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja, predočiti Posredniku točne podatke o nekretnini, (ako posjeduje takve isprave) dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet posredovanja, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
 • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju vlasništvo Nalogodavca na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • dati Posredniku na uvid energetski certifikat za nekretninu,
 • upoznati Posrednika sa činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog bračnog/izvanbračnog druga,
 • osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,
 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja pravnog posla, pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu u Ugovorom ugovorenom iznosu,
 • naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, o kojim troškovima će Posrednik prethodno obavijestiti Nalogodavca,
 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanima s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a osobito o promjenama u vezi s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 (jedne trećine) niti veći od ugovorene Naknade.

Nalogodavac može odgovarati za štetu pričinjenu Posredniku ako je postupao prijevarno, Posredniku zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove Ugovorom ugovorenog posredovanja.

8. Naknada

Visina Naknade određena je Ugovorom. Ugovorena Naknada predstavlja naknadu za izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. 6. ovih Općih uvjeta.

U slučaju da Posrednik na temelju posebnog zahtjeva Nalogodavca obavlja radnje koje bi prelazile domenu radnji navedenih u toč. 6. ovih Općih uvjeta, takve radnje će se smatrati posebnim radnjama Posrednika, za koje radnje Posrednik ima pravo Nalogodavcu naplatiti naknadu u iznosu od 50 EUR za svaki utrošeni sat, uvećano za iznos stvarnih troškova koje je Posrednik imao u vezi s obavljanjem takvih radnji.

Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno Ugovorom, u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje Naknadu isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno Ugovorom, u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje Naknadu isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno Ugovorom, u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena isplata kapare i/ili isplata ugovorene kupoprodajne cijene u obrocima, Nalogodavac se obvezuje Naknadu isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno Ugovorom, u slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna isplata ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje Naknadu isplatiti Posredniku na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati Naknadu u visini i na način utvrđen Ugovorom, te podredno tome, ovim Općim uvjetima.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu s cjenikom Posrednika iz toč. 8. ovih Općih uvjeta.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:

 • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za
  sklapanje pravnog posla,
 • Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu
  Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene
  nekretnine.

Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku do 12 (dvanaest) mjeseci i u
slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova
djelovanja prije prestanka Ugovora.

Posrednik ostvaruje pravo na Naknadu, te naknadu troškova i u slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem Treću osobu koja je spremna sklopiti posredovani pravni posao u skladu s uvjetima koje je odredio Nalogodavac, a Nalogodavac ne pristane i odustane od sklapanja tog posredovanog posla.

Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni drug/izvanbračni drug, potomak ili roditelj
Nalogodavca, odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac,
njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Posrednik ima pravo na Naknadu i u slučaju da Nalogodavac pravnim poslom bude raspolagao nekretninom koja je predmet posredovanja na bilo koji način u korist jedne od osoba navedenih u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta, te ta osoba nakon Nalogodavčevog raspolaganja sklopi posredovani pravni posao ili posao kojim se postiže ista svrha kao posredovanim poslom sa Trećom osobom ili osobom povezanom s Trećom osobom na način naveden u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta.

9. Završne odredbe

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te ostalih primjenjujućih zakonskih propisa.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 25. rujna 2022. godine.

NAPOMENA! Ova stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke preglednika, prihvaćate kolačiće. Saznaj više

Prihvaćam

Uporaba kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. 

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li demare.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi demare.hr i zašto

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima: