Opći uvjeti poslovanja - De Mare Nekretnine

De Mare nekretnine d.o.o.
Zadar, Ulica 7. domobranske pukovnije 2

1. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

 1. Posrednik u prometu nekretnina je De Mare nekretnine d.o.o. iz Zadra, Ulica 7. domobranske pukovnije 2, OIB: 99811167355, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja
  u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
  posredovanja u prometu nekretnina te je zaposlena bilo kod Posrednika bilo kod pravne osobe koja
  sa Posrednikom ima sklopljen ugovor o suradnji, odnosno koja osobno ima sklopljen ugovor o
  suradnji sa Posrednikom (u daljnjem tekstu: Agent).
 3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
  povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je
  predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani
  ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i
  drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 5. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi
  pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li
  Posrednik s Trećom osobom također sklopljen ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Treća
  osoba).
2. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika
nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili
usmenim nalozima Nalogodavca.

3. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
 1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se
  Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i
  sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u
  vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u
  daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim
  poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni
  ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom.
  Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
 2. Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je
  sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.
4. Prestanak ugovora o posredovanju
 1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je
  sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.
 2. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito
  ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
 3. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni
  posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je
  Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.
5. Isključivo posredovanje
 1. Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao
  neće angažirati nijednoga drugog posrednika.
 2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo
  Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog
  za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne
  stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
 3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno
  upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.
 4. Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na
  koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano.
 5. U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u
  prethodnom stavku Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače
  bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
 6. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju
  Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o
  isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.
 7. Ukoliko Nalogodavac otkaže Ugovor o isključivom posredovanju prije isteka roka na koji je
  sklopljen, obvezuje se Posredniku naknaditi štetu zbog otkaza.
 8. Za slučaj iz prethodnog stavka utvrđuje se iznos naknade štete u visini od 3% (triposto) od
  Tražene cijene nekretnine, kako je ista određena ugovorom o isključivom posredovanju te se
  utvrđuje da obveza naknade štete dospijeva danom otkaza ugovora o isključivom posredovanju od
  strane Nalogodavca.
6. Obveze Posrednika
 1. Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
  1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
  2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
  3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
  4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
  5. omogućiti pregled nekretnina,
  6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
  7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
  8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
  9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
  10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17).
7. Obveza Nalogodavca
 1. Sklapanjem Ugovora o posredovanju sa Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:
  1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosn uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
  2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
  3. dati Posredniku na uvid energetski certifikat za nekretninu,
  4. upoznati Posrednika sa činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog bračnog/izvanbračnog druga,
  5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
  6. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
  7. nakon sklapanja pravnog posla, pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
  8. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
  9. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade.
 3. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.
8. Posrednička naknada
 1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. VI. Općih uvjeta.
 2. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn.
 3. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
 4. Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.
 5. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se
  Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene  rije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela  govorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
 6. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se
  Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog  redugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
 7. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena isplata kapare i/ili isplata ugovorene kupoprodajne cijene u obrocima, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.
 8. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s
  nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna isplata
  ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti
  Posredniku na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka
  određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.
 9. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
 10. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
 11. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Posrednika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
 12. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
  - neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
  ili
  - organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za
  sklapanje pravnog posla,
  ili
  - Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu
  Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene
  nekretnine.
 13. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u
  slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova
  djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
 14. Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je
  Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
 15. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj
  Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac,
  njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom
  ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je
  Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
 16. Posrednik ima pravo i na Naknadu u slučaju da Nalogodavac raspolaže nekretninom koja je
  predmet posredovanja na bilo koji način prema jednoj od osoba navedenoj u prethodnom stavku te
  ta osoba nakon takvog raspolaganja sklopi posredovani pravni posao ili posao kojim se postiže ista
  svrha kao posredovanim poslom sa Trećom osobom ili jednom od osoba iz prethodnog stavka tako
  povezanom s Trećom osobom.
9. Završne odredbe

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u
prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.


Opći uvjeti primjenjuju se od 25. rujna 2022. godine.


Zadar, 25. rujna 2022. godine

 

NAPOMENA! Ova stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke preglednika, prihvaćate kolačiće. Saznaj više

Prihvaćam

Uporaba kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. 

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li demare.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi demare.hr i zašto

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima: